Klassevoorschriften

Inleiding

Het is de bedoeling dat de Affinity  RG65 een strikte eenheidsklasse wordt. Alleen op deze wijze blijft de klasse voor iedereen toegankelijk en betaalbaar. Ook krijg je hiermee de meest eerlijke wedstrijden, omdat het alleen aankomt op de vaardigheid van de zeiler.

Om deze strikte eenheid te waarborgen zijn klasse-voorschriften nodig, die geen ruimte laten voor aanpassingen/wijzigingen, die de boot sneller zouden kunnen maken.

Op 11 december 2016 is het eerste concept van de te maken klasse-voorschriften op de Affinity-site gepubliceerd. Hierop zijn verschillende zinvolle reacties binnengekomen.

Op 8 januari 2017 is in Kralingen door een zevental zeilers besproken hoe de definitieve versie eruit zou kunnen  zien.

In onderstaande tekst hebben alle reacties op één of andere manier een plaats gekregen.

Anders dan gebruikelijk zijn de klasse-voorschriften niet genummerd in hoofdstukken en paragrafen om het geheel  zo simpel mogelijk te houden.

Mocht je het nodig vinden dat deze regels op één of andere manier bijgesteld zouden moeten worden, schroom dan niet om dit op het forum aan te geven.

 

Klassevoorschriften Affinity RG65

versie 16.01.2017

 Uitgangspunt van deze klasse-voorschriften is dat de Affinity zo origineel mogelijk gehouden dient te worden. Iedere wijziging met als doel de boot sneller te maken is verboden.

 

 • Aan de romp, kiel, ballastgewicht en roer mag niets veranderd worden.

Het is niet toegestaan om de onderdelen te schuren en/of over te spuiten, omdat hiermee het gewicht en de vorm beïnvloed kunnen worden. Afplakken met speciale folie is evenmin toegestaan, omdat dit feitelijk overeenkomt met  spuiten.

In het dek mogen geen extra openingen gemaakt worden voor welk doel  dan ook;

 • De kiel en het ballastgewicht moeten demontabel zijn. Het bout-gat aan de onderkant van de kielballast mag afgeplakt worden met tape, maar mag niet worden opgevuld met lijm of ander materiaal;
 • Aan de binnenkant van de romp, dus ook aan de servoplaat, mag niets veranderd worden, met uitzondering van zeer kleine aanpassingen ten behoeve van het vrij lopen van de roerstang. Verstevigingen van de servoplaat zijn niet toegestaan;
 • Aan de mast, giek en fokke-boom mag niets veranderd worden, inclusief de daarbij geleverde onderdelen;
 • Er mag alleen gevaren worden met de door de fabrikant/leverancier geleverde A- en B-zeilen. Nieuwe zeilen zijn toegestaan, mits geleverd door de dezelfde fabrikant/leverancier.

Uitzondering vormt het  C-tuig, zolang dit door de fabrikant/leverancier niet als eventueel extra onderdeel geleverd wordt.  Dit zeil moet vlak zijn en mag geen naden hebben.

Voor de maten van dit tuig, d.w.z. de zeilen plus de mast, de giek en de fokkeboom, wordt verwezen naar de tekening, die als bijlage is bijgevoegd. Hierin zijn deze precies aangegeven.

De mast van het C-tuig dient gemaakt te zijn van hetzelfde materiaal als de mast van het A- en B-tuig, met dien verstande dat de onderste sectie 490 mm lang is en de topsectie 65 mm. De giek en fokkeboom zijn identiek aan die van het  A- en B-tuig.

De voorronding van het grootzeil bedraagt maximaal 4 mm. De keuze van het zeildoek is vrij.

C-tuigen, die gemaakt zijn vóór de eventuele levering door de fabrikant/leverancier, zullen ook in de toekomst toegestaan blijven;

 • Het grootzeil mag ook met lijn aan de mast bevestigd worden i.p.v. de meegeleverde metalen ringetjes;
 • De dek-oogjes mogen niet verwijderd worden of van plaats worden veranderd;
 • De fokkeboom dient door middel van een lijntje verbonden te zijn met het, van voren bezien, tweede dekoog. De bevestiging  van dit lijntje is vrij;
 • De fokkeschoot wordt geleid door een oog op het voordek, om vervolgens verbonden te worden met het bevestigingspunt van de lijn, die afkomstig is van de zeilwinch .

Het staat vrij om de diverse tussenliggende dek-oogjes wel of niet te gebruiken;

 • Ook voor de bevestiging van het elastiek van de zeilwinch staat het vrij om de diverse dek-oogjes wel of niet te gebruiken;
 • Aan de constructie van de grootschoot mag niets veranderd worden. Vanaf het ringetje, dat met twee verstelbare lijntjes aan het dek bevestigd is, mag deze schoot direct bevestigd worden aan het bevestigingspunt van de lijn, die afkomstig is van de zeilwinch;
 • Elke deelnemende boot dient voorzien te zijn van een zeilnummer. De nummers moeten minimaal 8 cm hoog te zijn en een stamdikte te hebben van tenminste 0,8 cm. De nummers moeten in het grootzeil geplaatst worden,  aan stuurboord hoger dan aan bakboord.

De nummers moeten  bestaan uit een duidelijk zichtbare kleur en dienen volledig uitgevuld te zijn;

 • De dikte en de soort van de gebruikte lijnen zijn vrij;
 • De zeilwinch dient origineel te zijn, inclusief de diameter van de winch-trommel;
 • De roerservo mag vervangen worden door ander exemplaar van een zelf te kiezen merk, mits hij past in de daarvoor in de servo-plaat gemaakte opening;
 • Voor de stroomvoorziening in de boot mag gebruik gemaakt worden van elk type batterij of accu. Samen met een eventuele spanningsregelaar mag het totaal-gewicht niet lager zijn dan 120 gram;
 • De batterijen/accu’s dienen geplaatst te worden binnen de originele dek-opening;
 • Elke wijziging, die niet past binnen de geest van de klasse-voorschriften, is verboden. Zulks ter beoordeling van de wedstrijdleiding;

Dirk-Jan Kann.